• η φιλοσοφία
  • ο χώρος
  • το σύστημα που ακολουθείται
  • η σχέση με τους μαθητές
  • η σχέση με τους γονείς
  • οι επαναλήψεις, όρος για την επιτυχία
  • τα διαγωνίσματα
  • επαγγελματικός προσανατολισμός
  • πρόγραμμα ωρών
  • ειδικά τμήματα έκθεσης –ιδιαίτερα